Skip to content

Keskkonnapoliitika

Puittoodete tootja ja hulgimüüjana peame Kenover Puidus tähtsaks loodusvarade, ennekõike puidu, säilitamist, tõhusat kasutust, väärindamist ja keskkonnajälje minimeerimist. Meie keskkonnapoliitika toob välja viisid, kuidas meie ettevõtte viib ellu säästlikke tegevusi ning otsib võimalusi keskkonnasäästlike operatsioonide suurendamiseks.

1. Vastavus ja sertifitseerimine

Oleme pühendunud kõigi kehtivate keskkonnaalaste seaduste, -määruste ja muude EL-i ja Eesti kehtestatud nõuete täitmisele. Lisaks oleme saanud Forest Stewardship Council (FSC®) sertifikaadi, mis näitab meie pühendumust vastutustundlikule metsamajandamisele ja jätkusuutlikele toorme hankimistavadele kinnitades, et kasutame tootmisel muuseas ka jätkusuutlikul teel majandatud metsast pärit puitu.

2. Ressursside säästmine

Planeerime oma tegevusi nii, et tootmisprotsessi käigus oleks jäätmete teke minimaalne ning jälgime, et loodusresussre kasutataks säästlikult.

See hõlmab:

 • Toormematerjalide tõhusat kasutamist, lõikamis- ja tootmisprotsesside optimeerimist eesmärgiga vähendada jäätmete teket.

 • Ressursside maksimaalset ärakasutamist, vähendades seeläbi jäätmete teket.

 • Väiksema ökoloogilise jalajäljega toodete väljatöötamist ja nende kasutamise propageerimist klientide seas.

3. Energiatõhusus

Tegeleme sellega, et vähendada oma tegevusega seotud energiatarbimist ning kasvuhoonegaaside heitegaaside levikut.

See hõlmab:

 • Meie toomises kasutavate masinate ja seadmete regulaarset hooldust ja optimeerimist energiatõhususe parandamiseks.

 • Võimaluse korral investeerimist energiatõhusatesse tehnoloogiatesse.

4. Saaste vältimine

Tegeleme sellega, et ennetada saaste teket ning minimeerida oma tegevusest tingitud keskkonnamõjusid.

See hõlmab:

 • Ohtlike kemikaalide või muude materjalide kasutuse vältimist ning alternatiivide otsimist, kui võimalik. Juhul, kui ohtike ainete käitlemine on vajalik, siis järgime regulatiivseid nõudeid seoses ainete käitlemise ja utiliseerimisega.

 • Jäätmete vähendamist läbi ringmajanduse propageerimise, võimaldades erinevate jäätmete sorteerimist.

 • Keskkonnategevuste regulaarset jälgimist, et leida arenemiskohti.

5. Tooteinnovatsioon

Töötame pidevalt oma toodete täiustamise nimel, et vähendada keskkonnamõjusid.

See hõlmab:

 • Väiksema ökoloogilise jalajäljega alternatiivsete toodete väljatöötamist, jätkusuutlike materjalide kasutamist ja uuenduslike tootmisprotsesside arendamist.

 • Klientidele keskkonnasõbralike valikute pakkumist ja eeliste propageerimist jätkusuutlike ja keskkonda säästvate valikute soodustamiseks.

6. Pidev parendamine

Oleme pühendunud oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse pidevale parandamisele. Tõhususe tagamiseks jälgime ja uuendame jooksvalt oma keskkonnajuhtimise süsteeme.

7. Kommunikatsioon ja koolitus

Oleme pühendunud sellele, et ka meie töötajaid oleksid teadlikud meie keskkonnavastutuse kultuurist.

See hõlmab:

 • Koolituse pakkumist töötajatele ettevõtte keskkonnapoliitika, -protseduuride ja parimate tavade kohta.

 • Töötajate julgustamist andmaks oma panuse ettevõtte keskkonnasäästmise eesmärkidesse ning töötajate tunnustamist säästvasse arengusse panustamise korral.

Kokkuvõte

Kenover Puidus on keskkonnasäästlikuse edendamine meie ärifilosoofia ja tegevuse lahutamatu osa. Viies ellu meie sedastatud keskkonnapoliitikat, on meie eesmärgiks minimaliseerida oma tegevusest tingitud negatiivseid keskkonnamõjusid, säästa loodusvarasid ja aidata kaasa jätkusuutlikuma tuleviku loomisele.